sunnuntai 27. syyskuuta 2020

EMMAt esittelyssä: Geodiversiteetti

Ilmakuvassa pieni hahmo snorklaa valtavien lohkareiden välissä
Lohkareita, moreeneja, kanjoneita, savilabyrintteja... Geologisilla muodostelmilla on sekä maisemaa että niiden kanssa eläviä eliöyhteisöjä muokkaava vaikutus. Kuva: Jaakko Haapamäki / Metsähallitus

”Poissa silmistä, poissa mielestä” pätee monin osin myös Itämereen. Se mikä jää pinnan alle on monelle täysi mysteeri, jollei sitten satu olemaan sukeltaja tai merentutkija. Vaikka kalliot tai hiekkaranta näyttäisikin jatkuvan rannalta veden alle, moni ei tule ajatelleeksi, että merenpinnan alta löytyy elävän luonnon lisäksi vaihtelevaa geologiaa, pinnanmuotoja ja erilaisia maisemia.

Itämeri on yksi maailman nuorimpia meriä ja on muodostunut sellaiseksi kuin me sen tunnemme vasta viimeisimmän jääkauden jälkeen noin kymmenentuhatta vuotta sitten. Itämeren pohjasta on tällä hetkellä luettavissa vaikka mitä pelkän geologisen historian perusteella.  Lue täältä enemmän Itämeren geologisesta historiasta (englanniksi) ja siitä, mitä merenpohja paljastaa geologille.

Värikäs merenpohjan kolmiulotteisuutta ja merenpohjan kanjoneita kuvaava tulkinta monikeilakaikuluotauskuvasta
Hailuodon luoteispuolelta löytyy komeita kymmeniä kilometrejä pitkiä kanjoneita, joita pitkin ravinto ja ravinteet liikkuvat. Kuva: GTK. På nordvästra sidan av Hailuoto finns tiotals kilometer av stiliga kanjoner, längs villka föda och närings transporteras. Bild: GTK.

Kaikki se vedenalainen luonto, joka elää tai kasvaa pohjalla tai heti merenpohjan pinnalla, on hyvin riippuvaista geologiasta. Putkilokasvit eivät voi työntää juuriaan kallioon ja kovaa pohjaa tarvitsevat vesisammalet eivät voi kasvaa pehmeällä pohjalla. Pohjaa tonkivat kalat eivät voi tonkia sorapohjaa, toisaalta monet kalanpoikaset tarvitsevat nimenomaan sorapohjaa, jonka väleissä ovat turvassa pedoilta. Lue lisää merenpohjan eliöyhteisöistä täältä.

Kuva pyykkilautamaisista De Geer -moreeniharjanteista saaristossa
Svedjehamnin näköalatornista De Geer -moreenit erottuvat selvästi pyykkilautamaisina samaan suuntaan kulkevina harjanteina. Kuva: Jonas Graumans / Metsähallitus.. Från utkikstornet i Svedjehamn ses tydliga tvättbrädesmoräner som går i samma riktning. Bild: Jonas Graumans / Forststyrelsen

Viime vuosina on herätty geologisten kohteiden suojelun tarpeeseen ja merkityksen nostamiseen. Geologisilla kohteilla on paitsi taloudellista arvoa, ne ovat myös maisemallisia tekijöitä, kertovat ympäristön muuttumisesta ja erityisesti geologisesta historiasta sekä vaikuttavat lajien elinympäristöön – myös veden alla. Myös EMMA-alueiksi (ekologisesti merkittävät vedenalaiset merialueet) on nostettu joitakin alueita osin geologisen arvonsa takia. Esimerkiksi Salpausselän vedenalaiset harjujatkeet, vedenalaiset kanjonit (lisätietoa englanniksi), jääkaudesta kertovat De Geer -moreenit tai merenpohjalle eroosion vaikutuksesta syntyneet savilabyrintit (lisätietoa englanniksi) ansaitsevat EMMA-statuksensa siinä missä biologinenkin monimuotoisuus tai uhanalaiset lajit. Lähes pelkästään geologisten arvojen perusteella EMMA-alueeksi valikoituivat Simon Leipäreiden savilabyrintit.

Saviseinämien muodostama kanjoni hiekkapohjalla
Glasiaalisavi muodostaa hiekkapohjalle kanjoneita ja seinämiä. Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus.. Glaciallera bildar kanjoner och väggar i sandbotten. Bild: Essi Keskinen / Forststsyrelsen. Videolta savilabyrinttia voi ihmetellä täällä.

Moni Natura 2000 -luontotyyppi on osin geologisesti määritelty. Hiekkasärkät (lisätietoa englanniksi) ovat nimensä mukaisesti hiekkaisia kohoumia, kasvoi niillä sitten ”tyypillistä hiekkasärkkien lajistoa” tai ei, samoin riutat (lisätietoa englanniksi) ja laguunit (lisätietoa englanniksi). Monet geologiset muodostumat jäävät kuitenkin Natura-luontotyyppiluokitusten ulkopuolelle ja osaa ollaan vasta tutkimassa. Esim. Suomenlahden rauta-mangaanisaostumat (konkreetiot), kolikon kokoiset tai jopa suuremmat ”lätkät”, jotka saattavat peittää laajoja alueita pohjalla, eivät lukeudu mihinkään Natura-luontotyyppiin. Kuten geologia muuallakin merenpohjalla on hyvin kytkeytyneenä biologiaan, myös konkreetiot ovat keränneet pinnalleen ihan omanlaisensa mikrobikannan ja muodostavat omanlaisensa habitaatin.

Yksi hieno esimerkki geologisista muodostumista meressä ovat Salpausselän harjusaarijatkeet. Niistä voit lukea enemmän täältä.

Ilmakuva fladasta, merestä maankohoamisen myötä irti kuroutuvasta lahdesta
Bredvikenin flada Mikkelinsaarilla on lahti, joka pikkuhiljaa kuroutuu irti merestä maankohoamisen seurauksena. Kuva: Jaakko Haapamäki / Metsähallitus.

Östra Finnhamnin fladoja voi ihastella ilmasta käsin täältä.

Ekosysteemi koostuu sekä biologisista että geologisista tekijöistä. On tärkeää, että molemmat huomioidaan myös suojelussa ja merialuesuunnittelussa. Yhdessä ollaan enemmän!

Essi Keskinen (MH), Anu Kaskela (GTK), Aarno Kotilainen (GTK)

Jäikö tiedonnälkä? Lue lisää tietoa täynnä olevista EMMA-teemablogeista:

Mitä luonnontilaisuus tarkoittaa Itämerellä? Onko se edes mahdollista?
http://metsahallitusmerella.blogspot.com/…/emmat-esittelyss…

Tutustu Itämerta uhkaaviin ihmispaineisiin:
http://metsahallitusmerella.blogspot.com/…/emmat-esittelyss…

Missä Itämeren kalat oikein syntyvät?
http://metsahallitusmerella.blogspot.com/…/emmat-esittelyss…

Niin siis mikä EMMA?
http://metsahallitusmerella.blogspot.com/…/emmat-esittelyss…

Ai pinnan allakin on luontotyyppejä?
http://metsahallitusmerella.blogspot.com/…/emmat-esittelyss…

Merenpohjalla on monimuotoisia eliöyhteisöjä! http://metsahallitusmerella.blogspot.com/…/emmat-esittelyss…

Myös pinnan alla on uhanalaisia lajeja:
http://metsahallitusmerella.blogspot.com/…/emmat-esittelyss…


Presentation av EMMA-områden: geologi


”Out of sight, out of mind” stämmer också långt för Östersjön. Det som finns under havsytan är för många helt och hållet ett mysterium, om man inte råkar vara en dykare eller en havsforskare. Trots att klipporna eller sandstranden ser ut att fortsätta under havsytan, är det många som inte tänker på att det under ytan förutom den levande naturen finns geologi, olika ytformationer och landskap.

Östersjön är ett av världens yngsta hav och har fått den form vi idag känner igen först efter senaste istid, för ungefär tio tusen år sedan. På Östersjöns havsbotten finns idag hur mycket som helst att lära sig om geologi. r kan du läsa mera om Östersjöns geologiska historia (på engelska), samt vad havsbotten avslöjar för geologen.

All undervattensnatur, som lever eller växer på botten eller genast under dess yta, är beroende av geologin. Kärlväxters rötter kan inte tränga ner genom klippor och vattenmossor som behöver hårda bottnar kan inte växa på mjukbotten. Fiskar som gräver ner sig i botten kan inte göra detta i grusbotten, samtidigt som andra fiskarter behöver just grusbottnar som skydd mot rovfisk. Läs mera om havsbottensartsamhällen här.

Under de senare åren har det väckts ett behov av att skydda geologiska objekt, samt att lyfta fram betydelsen av dessa. Geologiska objekt är, bortsett från att de har ekonomiska värden, viktiga för landskapet, berättar om hur omgivningen förändrats och om den geologiska historien, samt påverkar arternas livsmiljöer - också under havsytan. Också som EMMA-områden (ekologiskt betydelsefulla havsområden) har man lyft en del områden på grund av deras geologiska värden. Till exempel Salpausselkäs undervattensåsar, undervattenskanjoner (merainformation på engelska), De Geer-moräner som berättar om istiden eller de lerlabyrinter som skapats av erosion (mera information på engelska) förtjänar sitt EMMA-status på samma sätt som biologisk mångfald eller hotade arter. Leipäreet i Simo lerlabyrint har nästan enbart på grund av sina geologiska värden utsetts till EMMA-område.

Många Natura 2000-naturtyper definieras delvis genom geologin. Sandbankar (mera information på engelska) är såsom namnet avslöjar förhöjningar av sand, oavsett om det finns ”för sandbankar typiska arter” på dem eller inte, och det samma gäller för rev (mera information på engelska) och laguner (mera information på engelska). Många geologiska formationer är dock inte nämnda i Natura-klassificeringen och en del håller man först nu på att undersöka. T.ex. Järn-mangankonkretionerna i Finska viken, vilket är klickar stora som slantar eller ännu större och kan täcka stora områden botten, ryms inte inom någon nuvarande Natura-naturtyp. Såsom geologin annanstans på havsbotten har en stark koppling till biologin, har också konkretioner samlat en alldeles egen mikrobsammansättning på sin yta och bildar alldeles egna livsmiljöer.

Ekosystemet är sammansatt av både biologiska och geologiska faktorer. Det är viktigt att båda också tas i beaktande i skydd och planering av havsområden. Tillsammans blir vi mera!

Essi Keskinen (MH), Anu Kaskela (GTK), Aarno Kotilainen (GTK)

Käännös Anette Bäck


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti